ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Φορέας μας μέσω της εξειδικευμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων που διαθέτει σε πολυάριθμους τομείς, παρέχει υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης για την κάλυψη απαιτήσεων συμμόρφωσης και πιστοποίησης σύμφωνα με διεθνείς και εθνικές προδιαγραφές (νομικό πλαίσιο, λειτουργικά πλαίσια αδειοδότησης κ.λ.π), ιδιωτικά πρότυπα και διεθνή κανονιστικά πλαίσια. Μετά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων/ επιθεωρήσεων αξιολόγησης μέσω επισταμένου ειδικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις του πελάτη, και την αποκατάσταση τυχόν ελλείψεων, ο Φορέας προβαίνει στην έκδοση σχετικού πιστοποιητικού/βεβαίωσης συμμόρφωσης.


Ενδεικτικές υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
  • Βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις Εθνικές Προδιαγραφές για τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και τις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης (ΦΕΚ υπ’ αριθμ’ 20/Α/19-2-2016, 2639/B/08-12-2015)
  • Βεβαίωση εναρμόνισης με τις αρχές του Global Compact

Η Swiss Approval International παρέχει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις παραπάνω υπηρεσίες, δίνοντας στις επιχειρήσεις το κατάλληλο διαβατήριο για τη διεθνή και εθνική αγορά, εξασφαλίζοντας με ακρίβεια και ανεξαρτησία τη συμμόρφωση στις αρχές και τους προκαθορισμένους κανόνες.