ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσίες Ακαδημίας Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL

 

Η Ακαδημία Εκπαίδευσης SWISS APPROVAL INTERNATIONAL διαθέτει σημαντικά προγράμματα εκπαίδευσης, που οδηγούν στην Διεθνή αναγνώριση επαγγελματιών αλλά και προσωπικού που ασχολείται με την διασφάλιση και τον έλεγχο ποιότητας.

Όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης της Ακαδημίας SWISS APPROVAL απαιτούν εξετάσεις, μετά την επιτυχή έκβαση των οποίων οι συμμετέχοντες αποκτούν την σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς παρακολούθησης είτε σχετικό Διπλωμα.

Η Ακαδημία SWISS APPROVAL διαθέτει ένα Διεθνές δίκτυο εγκεκριμένων και εξουσιοδοτημένων κέντρων εκπαίδευσης και πιστοποίησης, διασφαλίζοντας την ομοιομορφία τόσο της εκπαίδευσης όσο και των σχετικών εξετάσεων.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης δύνανται να είναι είτε σε μορφή E-Learning είτε κλασικά προγράμματα σε Τάξη.

Οι Εξετάσεις επίσης δύνανται να είναι είτε σε μορφή E-Examination είτε κλασικές γραπτές είτε προφορικές εξετάσεις σε εξουσιοδοτημένα Εξεταστικά Κέντρα.

 

 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ SWISS APPROVAL ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

IRCA or Equivalent, Management Systems Auditors / Lead Auditors Training - Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης

Η Swiss Approval International είναι ένας κορυφαίος οργανισμός με καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες κατάρτισης σε διάφορους κλάδους μέσω προγραμμάτων: εξ αποστάσεως εκμάθησης (e-learning programs) καθώς και φυσικής- από έδρας- εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση είναι τα βασικά εργαλεία μέσα από τα οποία ένας επιστήμονας, τεχνικός, ή εργαζόμενος μαθαίνει πώς να ανακτά, να αξιολογεί και να αξιοποιεί κρίσιμες πληροφορίες, διασφαλίζοντας την ίδια στιγμή, την επάρκεια και την ποιότητα των εργασιών του και τη συμμόρφωση με τις σχετιζόμενες προδιαγραφές (παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων).

Τα στελέχη μιας επιχείρησης μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και τεχνογνωσία τους καθώς και τις εργασιακές τους δεξιότητες μέσα από την παρακολούθηση εμπεριστατωμένων, υψηλού επιπέδου και επισήμως αναγνωρισμένων σεμιναρίων στα συστήματα διαχείρισης σε ποικίλες θεματικές ενότητες (για επιμέρους πρότυπα όπως το ISO 22000, 9001, 14001 κ.λπ- αναγνωρισμένα από τον IRCA) διευκολύνοντας έτσι τις προσπάθειες τους να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλα, λειτουργικά και αποτελεσματικά συστήματα διοίκησης στο περιβάλλον εργασίας τους.

Ο Οργανισμός μας παρέχει αξιόπιστες, στοχευμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες κατάρτισης σε διάφορους τομείς, όπως:

 • Διαχείριση Ποιότητας/ Ολικής Ποιότητας- Quality Management
 • Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων – Food Safety Management
 • Επαγγελματική Υγιεινή και Ασφάλεια – Occupational Health and Safety Management
 • Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Environmental Management
 • Διαχείριση Ενέργειας – Energy Management
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – Information Systems’ Security
 • Αρχές Τεχνικής Ασφάλειας – Technical Security
 • Διαχείρισης Λειτουργιών/ Συστημάτων Ξενοδοχείου – Tourism Operations Management
 • Διαχείριση Λειτουργιών / Ασφάλειας/ Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας – Health care Operations Management
DPO / Data Protection Officer: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με Εξετάσεις & Πρόγραμμα Εσωτερικής Εκπαίδευσης

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Γενικών Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε ισχύ με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο εφαρμοζόμενο πλαίσιο, που με τη σειρά τους θα οδηγήσουν σε λειτουργικές αλλαγές στις επιχειρήσεις/οργανισμούς, σε διαρθρωτικές απαιτήσεις αλλά και σε αλλαγές στην κουλτούρα διαχείρισης πληροφοριών.

Βασική στόχευση του νέου πλαισίου που τίθεται σε ισχύ την 25η Μάιου του 2018, συνιστά η συμμόρφωση με τους κανόνες και τη δεοντολογία διαχείρισης της πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων ανάλογα με το σκοπό τήρησης, το πρόσωπο που αφορούν, και το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους.

Μεταξύ των απαιτούμενων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή είναι o καθορισμός των εμπλεκόμενων ανθρώπινων και φυσικών πόρων/ μέσων για την ασφαλή διαχείριση, επεξεργασία και τήρηση των δεδομένων, η διασφάλιση της αποφυγής κατάχρησης των δεδομένων πέραν της ενδεδειγμένης και προκαθορισμένης χρήσης τους και κυρίως η λήψη αποτελεσματικών τεχνικών, λειτουργικών, και κανονιστικών μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του Κανονισμού.

Όλα αυτά, υπό την ευθύνη κατάλληλα εκπαιδευμένων επαγγελματιών που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην αναπροσαρμογή των διαδικασιών του οργανισμού τους προς την κατεύθυνση αυτή και να εποπτεύουν τη διαρκή εναρμόνιση του οργανισμού με τα απαιτούμενα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO) έχει τον ηγετικό ρόλο στον τομέα της ασφάλειας και της διαχείρισης των πληροφοριών αλλά και την ευθύνη για το σχεδιασμό της στρατηγικής και την εφαρμογής των διαδικασιών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, αναφορικά με τις νέες απαιτήσεις. Ο DPO είναι, τέλος, το σημείο επαφής μεταξύ της εταιρείας/ Οργανισμού και των εποπτικών αρχών.

Η Swiss Approval διοργανώνει 2 είδη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

1] Πλήρες Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με Εξετάσεις, στο αντικείμενο “Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”διάρκειας 40 ωρών/ 5 ήμερων στην Ελληνική Γλώσσα, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας στη Ελευσίνα. [Τραπεζούντος 96, πλησίον Εξόδου 1 της Αττικής Οδού]. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος διενεργούνται Εξετάσεις, η επιτυχής έκβαση των οποίων οδηγεί σε Δίπλωμα Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διπλωματούχος Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων, δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες της μιας επιχειρήσεων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού. 

2]. Πρόγραμμα εκπαιδευσης 8 ωρών, μιας εργάσιμης ημέρας, χωρίς Εξετάσεις, το λεγόμενο Εσωτερικό Πρόγραμμα Κατάρτισης. Το εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται κυρίως σε DPO’s πιστοποιημένων επιχειρήσεων, είτε εταιρειών σε διαδικασία πιστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης η οποία είναι αρκετή, ως τεκμηρίωση της επάρκειας του Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων, για την Πιστοποίηση της συγκεκριμένης εταιρείας στην οποία εργάζεται ο εν λόγω Υπεύθυνος, απο την SWISS APPROVAL.

Εξειδικευμένα Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού:
 • Προσωπικό για τη Περιβαλλοντική Διαχείριση και Βιωσιμότητα – Environmental and Sustainability Related Personnel
 • Προσωπικό σχετιζόμενο με την Επαγγελματική Υγιεινή και Ασφάλεια – Occupational Health and Safety Personnel
 • Προσωπικό εξειδικευμένο στην Ενεργειακή Απόδοση – Energy Efficiency Personnel
 • Προσωπικό Ασφάλειας Πληροφοριών – Information Security Personnel
 Προσωπικό με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας, εμπλεκόμενο με την Παραγωγή και τις Υπηρεσίες Μεταποίησης

Προσωπικό, ειδικευμένο στην παροχή υπηρεσιών και την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της Παραγωγής και της Κατασκευής, ή τεχνικοί που αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό, την επαλήθευση, το συντονισμό, την εκτέλεση τεχνικών έργων, την τεχνική υποστήριξη, ή/ και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής:

 • Συγκολλητές
 • Τεχνίτες Οικοδομικών Εργασιών
 • Ειδικότητες Υπαλλήλων Γραφείου κ.ά.
 Επιστήμονες και Ελεύθεροι Επαγγελματίες Τεχνικοί

Επαγγελματίες του κλάδου της Παραγωγής και της Βιομηχανίας ή του Τομέα των Υπηρεσιών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε ως προμηθευτές είτε ως υπεργολάβοι,αντίστοιχα, θα πρέπει να διαθέτουν ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση σύμφωνα με αντίστοιχα πρότυπα επαγγελματικών προσόντων. Ο Οργανισμός SwissΑpproval έχει αναπτύξει ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης για:

 • Επαγγελματίες σχετιζόμενους με τη διαχείριση δομικών έργων – Civil Engineering Projects’ Related Professionals
 • Επαγγελματίες κατασκευαστικών έργων και οικοδομικών εργασιών – Building Works’ Technicians and Craftsmen
 • Τεχνίτες υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συντηρητές κ.λπ. – Domestic Applications’ Technicians